Extended Learning to platforma szkoleniowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkolenia, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, social learningu lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami oraz ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story